Feniziar alfabeto

Wikipedia, Entziklopedia askea

Feniziar alfabeto abjad motako antzinako kontsonantezko eta piktogramarik gabeko alfabeto izan zen.[1]. Feniziarrek asmatu zuten bere hizkuntza idazteko eta abjad motakoa denez, kontsonanteak bakarrik ditu, zenbait bokalek matres lectionis erabiliz.

Feniziar merkatariek bere idazkera sistema Mediterraneo tik zabaldu eta beste kulturek erabilia izan zen. Horrela, aramear alfabetotik egungo arabiar eta hebrear alfabetoetara eta greziar alfabetotik latino, ziriliko eta koptoar alfabetotara hedatu zen.

Alfabetoa[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Hizkia Izena Esanahia Fo. Baliokidea
He. Si. Ar. Gr. La. Zi. Ar.
Aleph alf Idi ʾ ʔ א ܐ Αα Aa Аа Աա
Beth bet Etxe b b ב ܒ Ββ Bb Бб, Вв Բբ
Gimel gaml Gamelu g ɡ ג ܓ Γγ Cc, Gg Гг, Ґґ Գգ
Daleth delt Ate d d ד ܕ د Δδ Dd Дд Դդ
He he Lehio h h ה ܗ ھ Εε Ee Ее, Єє, Ээ Եե, Էէ
Waw wau Gako w w ו ܘ (Ϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Yy, Ww (Ѵѵ), Уу, Ўў Վվ, Ււ
Zayin zai Arma z z ז ܙ , ذ Ζζ Zz Жж, Зз Զզ
Heth het Harresi ħ ח ܚ ح, خ Ηη Hh Ии, Йй Հհ
Teth tet Gurpil ט ܛ ط Θθ (Ѳѳ) Թթ
Yodh yod Esku y j י ܝ ي Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј Յյ, Իի
Kaph kaf Esku-ahur k k כך ܟ Κκ Kk Кк Կկ
Lamedh lamd Akuilu l l ל ܠ Λλ Ll Лл Լլ
Mem mem Ur m m מם ܡ Μμ Mm Мм Մմ
Nun nun Suge n n נן ܢ Νν Nn Нн Նն
Samekh semk Arrain s s ס ܣ, ܤ س Ξξ, agian Χχ agian Xx (Ѯѯ), poss. Хх Խխ
Ayin ain Begi ʿ ʕ ע ܥ ع, غ Οο, Ωω Oo Оо Ոո, Օօ
Pe pe Aho p p פף ܦ ف Ππ Pp Пп Պպ, Փփ
Sadek sade Ehiza צץ ܨ ص, ض, ظ (Ϻ) Цц, Чч, Џџ Չչ, Ճճ, Ցց, Ծծ, Ձձ, Ջջ
Qoph qof Orratz q q ק ܩ (Ϙ), agian Φφ, Ψψ Qq (Ҁҁ) Քք
Res rosh Buru r r ר ܪ Ρρ Rr Рр Րր, Ռռ
Sin shin Hortz š ʃ ש ܫ ش, س Σσς Ss Сс, Шш, Щщ Սս, Շշ
Taw tau Marka t t ת ܬ ت, ث Ττ Tt Тт Տտ

Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]

  1. Fischer, Steven Roger. (2004). A history of writing. Reaktion Books, 90 or..

Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]